ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่เย็น (Chilled Food) ร้านเซเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
ไพฑูรย์ รำพึง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553