ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system /

Main Author
พลพธู ปิยวรรณ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552