เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว = Tourism resource management /