เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว = Tourism resource management /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Language
Thai
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2550
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 3