เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย = Thai tourism resources /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Language
Thai
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2550-
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 5