เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism industry /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Language
Thai
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 8