เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 /

Main Author
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2546