คำอธิบายประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน /

Main Author
มานิตย์ จุมปา
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 5