การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร /

Main Author
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2