คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป /

Main Author
มานิตย์ จุมปา
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548