นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1993-2001) /

Main Author
จีระพร จีระนันทกิจ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548