คำประพันธ์ บทพระธรรม (ฉบับ เขียนด้วยลายมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ)

Main Author
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา และสถาบันลือธรรม, [254?]