การจัดการความขัดแย้งในองค์กร = Conflict management /

Main Author
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2550