การบริหารการค้าปลีก = Retailing management /

Main Author
ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2546
Edition
พิมพ์ครั้งที่