จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics /

Main Author
อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง
Corporate Author
บัณฑิต ผังนิรันดร์, ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย] ; 2546