เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร = Restaurant management and services technique /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Language
Thai
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 4