Search results

of 3

Book

  View TOC
TOC:
 • แนวคิด วิวัฒนาการ และบทบาทความสำคัญ
 • ลักษณะและการจำแนกสาขาการบริการ
 • การเผชิญหน้าเพื่อการส่งมอบบริการ
 • การออกแบบกระบวนการให้บริการ
 • การตลาดสินค้าบริการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
 • อุปสงค์ การรอคอย และการจอง
 • การจัดการประสบการณ์การบริการ
 • การบริการทางอินเทอร์เน็ต
 • การวางระบบกลยุทธ์การบริการ
 • สภาวะแวดล้อมทางการบริการ
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • หลักการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • การท่องเที่ยวชุมชน
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.